Standing, Back Row: S.Vijayakrishnan, Pius M. Joseph, Kunhikrishnan, T.Jayakumar, E.J.Vijayabhas, Gopalakrishnan, K.S.Rajendra Kartha, Rajan, C. Srikumar, Mohan Jaidas Sukumar, Kuruvilla Philip, M.K.Sureshan, Babu John, S.D.Jayaprasad, K.Sachidanandan, A.M.Karim, Paul John, K.K.Joseph

Standing, Middle Row: K.J.Peter, S.Ravisankar, P.S.Vijayakumar, Parameswaran, S.K.Lakshmidas, Sebastian Chittilappally, George Philip, G.Ashok Kumar, Titus Rajan, K.N.Jayaram, C.Ravindran, M.N.Sasidharan Achari, P.K.Mohanachandran Nair, T.J.Paul, Noble K. Joseph Mathew, Balakrishnan, A.M.Manzoor, A.T.Thomas, P.Sreekumar.

Sitting, Front Row: K.P. Mohandas, M.Tech., K.Bharathan, V.K.Sasikumar, B.Sc., Premachandran, M.Tech., A.P.Govindan, M.Tech., Prof.E.K.Menon, Dr.P.J.George (Principal), Dr.Raghavacharya, M.Sc., D.Sc., M.I.I.Ch.E., K.Neelakantan, M.Sc., Sankaran, M.Tech., M.George Joseph, M.Tech., V.Sivaraman.

Email